Основні завдання та функції

 

Основними завданнями департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері:

1)  державної політики регіонального економічного розвитку; 

2) державної політики економічного і соціального розвитку; 

3) державної промислової політики (крім галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та підприємств і об’єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, що віднесені до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України);

4) державної політики у сфері інвестиційної діяльності (у частині капітальних вкладень);

5) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

6) державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

7)  державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

8)  державної політики у сфері управління об'єктами державної власності;

9)  державної цінової політики;

10) державної політики у сфері інтелектуальної власності.

 

Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної  державної адміністрації, у межах компетенції департаменту та здійснює координацію виконання і контроль за їх реалізацією;

2)аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки області та адміністративно-територіальних одиниць області;

3)бере участь у розробленні проектів Державної стратегії регіонального розвитку, прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, у межах компетенції департаменту, забезпечує координацію виконання завдань, визначених вищезазначеними стратегічними та програмними документами на території області;

4)розробляє проекти регіональної стратегії розвитку та стратегій розвитку галузей, у межах компетенції департаменту, координує і забезпечує координацію виконання зазначених документів та підготовку звітів про їх виконання;

5)розробляє прогнози та програми економічного і соціального розвитку області на середньостроковий та короткостроковий період;

6)забезпечує моніторинг виконання показників та заходів програми економічного і соціального розвитку області та готує звіт про її виконання;

7)здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку області, районів   щодо   визнання   територій депресивними, розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

8) проводить  комплексну  оцінку соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць області та моніторинг результатів діяльності районних державних адміністрацій;

9)  проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;

10)розробляє, організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування внутрішніх та державних інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в області;

11) визначає інвестиційний попит області та на основі визначених  державою пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень,  здійснює моніторинг їх використання; 

12)готує, спільно з структурними підрозділами обласної державної адміністрації (до компетенції яких належать галузі, визначені пріоритетними), пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  державної  підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

- створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

 13) аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України відповідну інформацію;

14) забезпечує організацію відбору на конкурсних засадах інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та здійснює моніторинг використання коштів на їх реалізацію;

 15) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи з розроблення і виконання державних і регіональних програм, веде їх облік, проводить моніторинг виконання зазначених програм;

 16) надає висновки до проектів регіональних програм;

 17) координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, адміністративно-територіальних одиниць області у сфері інвестиційної діяльності (у частині залучення державних капітальних вкладень);

18) забезпечує супровід та реалізацію Програм та Проектів міжнародної технічної допомоги, що належать до повноважень департаменту;

19) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості (крім галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та підприємств і об’єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, що віднесені до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України);

20) надає організаційну, інформаційну підтримку створенню та функціонуванню індустріальних парків області;

21)  погоджує переліки об’єктів групи Ж, які підлягають приватизації, та переліки об'єктів соціально-культурного призначення, які можуть бути перепрофільовані; 

22) забезпечує виконання обласною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України „Про управління об’єктами державної власності” та подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформацію щодо:

- фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління обласної державної адміністрації;

- стану об’єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

- виконання стратегічних планів  розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює обласна державна адміністрація;

23) вживає заходів щодо інвентаризацій об’єктів державної власності у терміни та спосіб, відповідно до чинного законодавства, а також проводить упорядкування Єдиного реєстру об’єктів державної власності; 

24) проводить координацію впровадження системи електронних закупівель в області та загальний аналіз показників роботи замовників та учасників  Тернопільської області в даній системі;

25)проводить моніторинг впливу на економіку цінової політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону;

26) сприяє забезпеченню реалізації основних завдань у сфері державної регуляторної політики на території області, а також бере  участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

27)розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює координацію розроблення та моніторинг виконання програм адміністративно-територіальних одиниць області;

28)сприяє формуванню та діяльності інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва; координує діяльність мережі центрів підтримки підприємництва області;

29) аналізує стан і тенденції розвитку малого і середнього бізнесу області, бере участь у визначенні його пріоритетів;

30) розробляє пропозиції, спрямовані на запровадження та вдосконалення системи та механізмів фінансово-кредитної підтримки підприємництва;

31) надає суб'єктам підприємницької діяльності консультаційну, інформаційну та іншу допомогу у межах норм чинного законодавства;

32) сприяє ефективному діалогу з громадськими організаціями, галузевими асоціаціями, фінансово-кредитними структурами у напрямках реалізації основних завдань підрозділу;

33) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів, реєстраційних служб та реєстраторів;

34) забезпечує координацію роботи обласної державної адміністрації з регіональною радою підприємців при обласній державній адміністрації;

35) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі та побутового обслуговування;

36) готує узагальнені висновки щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету;

37) здійснює підготовку та подання проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України                  від 29 березня 2002 р. № 415;

 38) здійснює координацію роботи карткового та контрольно-облікового бюро обласної державної адміністрації, в тому числі підготовку роботи даних бюро до  нормованого забезпечення населення в особливий період;

 39) здійснює загальне керівництво та координацію роботи територіальних спеціалізованих служб Тернопільської області: служби матеріального забезпечення та служби торгівлі і харчування області;                                        

 40) координує роботу оперативної групи з організації розміщення і життєзабезпечення евакуйованого населення регіональної комісії з питань евакуації при обласній державній адміністрації;

41)забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

42)  забезпечує  в межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації участь підприємств та організацій Тернопільської області у виставково-ярмаркових заходах;

43)  готує спрямовані на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розвитку і реформування економіки та вживає заходів для їх реалізації; 

44)вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення нормативно - правових актів Кабінету Міністрів України, законодавства України у сферах, що належать до компетенції департаменту;

 45)готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

 46) готує (бере участь у підготовці)  проекти  угод, договорів, меморандумів, протоколів у межах компетенції департаменту;

 47)вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

 48)забезпечує ефективне і цільове використання виділених бюджетних коштів;

 49) розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки)  кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; 

 50) бере участь у впровадженні програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного і соціального розвитку області; 

 51) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності і державної статистики у межах повноважень департаменту; 

52)розробляє проекти розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

53)бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

54)бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

55)бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації, у межах компетенції департаменту;

 56)забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в межах компетенції департаменту;

 57)розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 58) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

 59)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;

 60)  інформує  населення  про  стан здійснення визначених повноважень;

 61)надає методичну допомогу районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, органам місцевого самоврядування у межах компетенції департаменту;

 62)здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 63)забезпечує, у межах компетенції департаменту, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 64)організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 65) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію заходів із захисту інформації з обмеженим доступом;

 66)бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 67)забезпечує захист персональних даних;

 68)здійснює інші передбачені законодавством повноваження, у межах компетенції департаменту.